Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


nowe stawki opłaty

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) w związku z Uchwałą Nr XXVI/262/20 Rady Miejskiej Góry z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 7028) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze uprzejmie informuje, że

z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,00 zł miesięcznie na osobę,

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny z wykorzystaniem własnego kompostownika na odpady ulegające biodegradacji wynosi 27,00 zł miesięcznie na osobę,

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 58,00 zł miesięcznie na osobę.
• dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:
1) 9,00 zł miesięcznie za worek o pojemności 60 l;
2) 18,10 zł miesięcznie za worek o pojemności 120 l;
3) 5,80 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l;
4) 6,30 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l;
5) 58,20 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;
6) 370,40 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3 ;
7) 529,10 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m3.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania w sposób selektywny nakładana będzie opłata podwyższona w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:
• dla nieruchomości zamieszkałych – iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty,
• dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – iloczyn liczby pojemników lub worków, podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji.
Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania , kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku).


Zdjęcie


Chróścina